Skip to main content
Opruimcoach Rotterdam & Hoeksche Waard / Declutter & Organizing Coach Rotterdam and area

Algemene Voorwaarden – De Bezem door je Leven

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met De Bezem door je Leven, in welke vorm of op welke wijze dan ook, gesloten overeenkomsten.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien schriftelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten van De Bezem door je Leven. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde cq. buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.
 5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 6. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door De Bezem door je Leven is ingestemd. Onder ‘opdrachtgever ‘ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Bezem door je Leven in een contractuele relatie staat of komt te staan.
 7. De Bezem door je Leven is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten, naar eigen inzicht, gebruik te maken van (diensten of producten van ) derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2 – Opdrachtbevestigingen

 1. Opdrachtovereenbevestigingen en prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever geuite wensen. De opdrachtbevestiging omvat een omschrijving van de te verrichten diensten en de prijs die daarvoor gerekend wordt.
 2. De opdrachtbevestiging geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen; op basis van een uurtarief of op basis van een vaste overeengekomen prijs. Indien geen vaste prijs is overeengekomen worden de prijsfactoren (uurtarief, bestede tijd, eventuele inzet van materialen en/ of apparaten, etc.) benoemd en wordt na afloop van de opdracht door De Bezem door je Leven gespecificeerd hoeveel uren, materialen en/of apparaten zijn ingezet.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vergoedt opdrachtgever de kosten van een kennismakingsgesprek aan De Bezem door je Leven in geval zij geen opdracht tot het verrichten van diensten verstrekt.
 4. Afspraken en/of consulten met De Bezem door je Leven kunnen door de opdrachtgever tot 48 uur voor aanvang van de afspraak en/of consult kosteloos worden geannuleerd. Wordt binnen die termijn geannuleerd, dan worden de volledige kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Afspraken kunnen door De Bezem door je Leven steeds worden geannuleerd in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of andere omstandigheden die De Bezem door je Leven verhinderen de opdracht uit te voeren. Annulering door De Bezem door je Leven geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 6. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door De Bezem door je Leven, op welke wijze dan ook, aan de opdrachtgever is overhandigd.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Bezem door je Leven niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte vermelde prijs.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de opdrachtbevestiging blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of uit te breiden, zullen partijen in onderling overleg de bevestiging dienovereenkomstig aanpassen. Eventuele (financiële ) consequenties van deze wijziging worden tussen partijen vastgelegd.
 9. Opdrachtgever en De Bezem door je Leven komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige opdrachtbevestiging tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.6. is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van De Bezem door je Leven gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet dat toelaat.
 10. Informatie, mondelinge mededelingen, etc. m.b.t. te verrichten diensten die telefonisch of via elektronische weg worden verstekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer-)gegeven of gedaan. De Bezem door je Leven garandeert echter niet dat alle prijzen, producten en/of diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.
 11. Kennelijke fouten of vergissingen in opdrachtbevestigingen binden De Bezem door je Leven niet.
 12. In opdrachtbevestiging genoemde tijden en termijnen gelden als indicatie. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. Indien naar het oordeel opdrachtgever sprake is van een fatale termijn, dient dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 13. De Bezem door je Leven is bij de uitvoering van de opdrachtbevestiging vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW en inclusief eventuele in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 2. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die De Bezem door je Leven in haar opdrachtbevestiging (artikel 2.5.) aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de bevestiging door De Bezem door je Leven worden gecorrigeerd.
 3. Indien De Bezem door je Leven en de opdrachtgever overeengekomen zijn dat De Bezem door je Leven ten behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is De Bezem door je Leven gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door de berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 4 – Betaling

 1. Opdrachtgever voldoet de factuur in zijn geheel vooruit of aan het eind van kennismakingsgesprek of een blok van 3 uur binnen een afgenomen pakket. Daartoe stuurt De Bezem door je Leven aan het eind van een werkafspraak of aan het begin van een opdrachtbevestiging een betalingsverzoek of een Tikkie via Whatsapp (bij bedragen onder de 500 euro inclusief BTW). Deze dient meteen voldaan te worden. Bij grote opdrachten waarbij ik op uurbasis voor de klant opruim, vindt maandelijkse facturering plaats na betaling van een voorschot. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; een ingebrekestelling is niet nodig.
 2. Bij niet (-tijdige) betaling door de opdrachtgever is de opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Een deel van een maand geldt als volle maand.
 3. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 4. Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die De Bezem door je Leven als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.
 5. In geval van niet-nakoming van de (betalings-) verplichtingen door de opdrachtgever, is De Bezem door je Leven bevoegd de opdrachtbevestiging met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de (betalings- )verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 6. De opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze algemene voorwaarden is voorzien. De Bezem door je Leven heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar, van de opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

  Artikel 5 – Uitvoering van diensten

  1. De opdrachtgever is gehouden alle door De Bezem door je Leven verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdrachtbevestiging tijdig te verstrekken aan De Bezem door je Leven. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan De Bezem door je Leven verstrekte gegevens en informatie.
  2. Indien De Bezem door je Leven bij de uitvoering van een opdrachtbevestiging afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken informatie, kan de opdrachtgever De Bezem door je Leven niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang de opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft verstrekt. Eventuele kosten van (het verkrijgen van ) deze informatie en/of vanwege de vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van deze informatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  3. Indien de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat De Bezem door je Leven in het verrichten van haar diensten is tekortgeschoten, dient hij dit direct aan De Bezem door je Leven schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. De Bezem door je Leven zal in voorkomende gevallen door de opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van De Bezem door je Leven zoals bepaald in deze voorwaarden.
  4. Opdrachtbevestigingen die tussen De Bezem door je Leven en de opdrachtgever worden gesloten, worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  5. Opdrachtbevestigingen die tussen De Bezem door je Leven en de opdrachtgever worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek verrichten van diensten voor de opdrachtgever, worden, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar.
  6. De Bezem door je Leven heeft het recht om ieder jaar de prijs voor overeenkomsten zoals bedoeld in lid 5 te indexeren.
  7. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn.
  8. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk van partijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen schriftelijk worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van minimaal drie kalendermaanden in acht dient te worden genomen.
  9. Een opzegging dient steeds per aangetekende brief plaats te vinden.

  Artikel 6 – Onderzoek, reclame

  1. De door De Bezem door je Leven verrichte diensten worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de opdrachtgever indien door de opdrachtgever niet binnen drie weken na oplevering van de diensten gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de verrichte diensten niet naar behoren zijn verricht cq. opgeleverd.
  2. De Bezem door je Leven is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers en op de door De Bezem door je Leven verrichte diensten zijn van toepassing de beroepscode en klachtenregeling van deze vereniging (www.nbpo.nl).

  Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door De Bezem door je Leven aan de opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken, daaronder eventueel mede begrepen tekeningen, plannen, software, (elektronische ) bestanden, enz. blijven eigendom van De Bezem door je Leven totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met De Bezem door je Leven gesloten overeenkomsten is nagekomen

  Artikel 8 – Garantie en aansprakelijkheid

  1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er steeds sprake van een inspanningsverplichting van De Bezem door je Leven jegens de opdrachtgever. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven m.b.t. het resultaat van de door De Bezem door je Leven verrichte diensten.
  2. Indien en voor zover er in het kader van de door De Bezem door je Leven verrichte diensten zaken worden weggegooid, vernietigd of er anderszins een andere bestemming aan wordt gegeven, is steeds de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. De Bezem door je Leven adviseert slechts, doch neemt geen beslissingen.
  3. De door De Bezem door je Leven verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en de opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
  4. De Bezem door je Leven is niet gehouden tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
  5. De Bezem door je Leven is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Bezem door je Leven is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Bezem door je Leven kenbaar behoorde te zijn.
  6. De Bezem door je Leven erkent geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.
  7. De Bezem door je Leven is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van De Bezem door je Leven ter zake van het betreffende geval wordt uitgekeerd. In de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Bezem door je Leven, om welke reden dan ook, niet overgaat tot uitkering ter zake van een schadeveroorzakende gebeurtenis is de aansprakelijkheid van De Bezem door je Leven beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geen geval zal de totale vergoeding van schade door De Bezem door je Leven meer bedragen dan € 10.000 (zegge tienduizend euro) per toerekenbare tekortkoming. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkoming geldt als één toerekenbare tekortkoming. De Bezem door je Leven zal zich afdoende verzekeren tegen ondernemersrisico’s.
  8. De opdrachtgever vrijwaart De Bezem door je Leven van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met De Bezem door je Leven gesloten overeenkomst tegen De Bezem door je Leven doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat die schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
  9. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij De Bezem door je Leven schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreken waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

  Artikel 9 – Overmacht

  1. Ingeval van overmacht is De Bezem door je Leven niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of – verbinding of van gebruikte communicatie- systemen en/ of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van De Bezem door je Leven, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enig via overheidswege te verkrijgen vergunning.
  3. Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.9 op te zeggen, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.
  4. Als De Bezem door je Leven en/of opdrachtgever haar/hun verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan/kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW dan worden de verplichtingen van De Bezem door je Leven en/of opdrachtgever opgeschort tot het moment dat deze alsnog kunnen worden nagekomen. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden kunnen zowel De Bezem door je Leven als opdrachtgever de opdracht ontbinden met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vorm van schadevergoeding. Indien De Bezem door je Leven reeds gevolg heeft gegeven aan de opdracht rest opdrachtgever slechts de mogelijkheid tot gedeeltelijke ontbinding (voor de toekomst) van de opdracht en is opdrachtgever gehouden De Bezem door je Leven te betalen voor de reeds op basis van de opdracht verrichtte werkzaamheden.

  Artikel 10 – Geheimhouding

  1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. De Bezem door je Leven neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder onrechtmatige vormen van verwerking vallen de aantasting van de gegevens, onbevoegde kennisneming, wijziging, of verstrekking daarvan.
  3. De maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau. Dat betekent dat deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
  4. De Bezem door je Leven heeft hiertoe ook een privacyreglement opgesteld.
  5. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Bezem door je Leven gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en De Bezem door je Leven zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechtere erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Bezem door je Leven niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

  Artikel 11 – Intellectuele eigendom

  1. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen, tekeningen, plannen of andere uitingen m.b.t. de verrichte diensten berusten bij De Bezem door je Leven of andere rechthebbenden.
  2. Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten, zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld het verveelvoudigen van een ontwerp, tenzij met schriftelijke toestemming van De Bezem door je Leven of andere rechthebbenden.
  3. De opdrachtgever vrijwaart De Bezem door je Leven voor aanspraken van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn gebruikt.

  Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

  1. De Bezem door je Leven is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  2. Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) nakomt;
  3. Na het sluiten van de opdrachtbevestiging De Bezem door je Leven ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen;
  4. Opdrachtgever bij het sluiten van de opdrachtbevestiging verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  5. De Bezem door je Leven kan de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  6. De Bezem door je Leven kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever –al dan niet voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt of is verklaard, of indien de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. De Bezem door je Leven zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
  7. De Bezem door je Leven kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het, om welke reden dan ook, niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot stand te brengen.
  8. Bedragen die De Bezem door je Leven heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.
  9. Indien De Bezem door je Leven aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 5 dagen na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiden kosten voor haar rekening.

  Artikel 13 – Training

  1. Onder ‘ training ‘ wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: alle trainingen, workshops en/ of andere bijeenkomsten die door De Bezem door je Leven worden verzorgd.
  2. De Bezem door je Leven behoudt zich het recht voor inschrijvingen voor trainingen zonder opgave van redenen te weigeren.
  3. De Bezem door je Leven behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een training af te lasten dan wel deelnemersgroepen samen te voegen. De Bezem door je Leven zal opdrachtgever in een voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.
  4. Indien een training specifiek voor één opdrachtgever wordt verzorgd, kan De Bezem door je Leven desgewenst het voor de training gebruikte materiaal (presentatie, lesmateriaal, enz.) aan (de organisatie van) de opdrachtgever aanpassen. Het is opdrachtgever toegestaan hierin eenmaal wijzigingen te laten aanbrengen door De Bezem door je Leven.
  5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door De Bezem door je Leven voor trainingen gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting. Het door opdrachtgever aan De Bezem door je Leven verschuldigde bedrag aan deelnamekosten is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor aanvang van de training op de factuur aangegeven bankrekening van De Bezem door je Leven te zijn bijgeschreven. Indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, heeft De Bezem door je Leven het recht deelname aan de training te weigeren.

  Artikel 14 – Annulering training

  1. Annulering door opdrachtgever van haar deelname aan een training is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijke annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per fax of langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van het faxbericht of het elektronische bericht door De Bezem door je Leven beslissend voor het tijdstip van annulering.
  2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan opdrachtgever tot uiterlijk vier weken voor aanvang van een training kosteloos annuleren. In geval van annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang van een training is opdrachtgever 50% van de deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van een training is opdrachtgever de volledige deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd.
  3. Bij verhindering of niet deelnemen aan een training door opdrachtgever of door een door opdrachtgever aangestelde deelnemer zonder tijdige annulering, is opdrachtgever het gehele bedrag aan deelnamekosten aan De Bezem door je Leven verschuldigd.
  4. In geval opdrachtgever of een door opdrachtgever aangestelde deelnemer niet in staat is een training bij te wonen, is opdrachtgever bevoegd een vervanger te laten deelnemen. Deze vervanging geldt voor de volledige training.

  Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle opdrachtovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Op geschillen die onder de reikwijdte van NBPO Klachtenregeling vallen is deze regeling van toepassing.
  3. Op geschillen die niet onder de reikwijdte van de NBPO Klachtenregeling vallen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin De Bezem door je Leven is gevestigd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.